Gothic series

Gotická séria


Táto séria obsahuje 10 viac či menej podarených malieb. Tieto maľby vznikli ešte v prvej polovici roku 2008. Základnou charakterovou črtou, a to v prípade obsahovom ale aj formálnom, je tvar formátu maľby. Tento je prebraný z tvarov gotických oltárnych tabuľových malieb. Názov Gotika by som označil za voľnejší než prísne striktný. Na začiatku treba povedať, že gotická maľba je pre mňa jedným z najväčších inšpiračných zdrojov. Príbehy a témy znázornené v tej dobe majú hlboký duchovný obsah, sú literárne- inšpirované bibliou a hlavne sú čitateľné veľkému množstvu publika. Divák nemá problém rozlúštiť čo chce umelec vo svojich dielach povedať. Je to dosť veľký kontrast so súčasným ale i moderným umením za posledných 100 rokov. Pozorovateľ sa nemusí stať lúštiteľom a bádateľom rôznych foriem a filozofií ale aj nových estetických ideí. Divák stojí pred jasným a zrozumiteľným dejom a ideou. V týchto dielach gotických umelcov sa vždy nachádzajú prvky boja dobra so zlom. Večná téma, ktorá sa dotýka každého z nás každý deň.


Gothic series

This series consists of ten more or less successful paintings. These were created in first half of 2008. Considering the contents and formalness, basic feature of the series is shape of the painting´s format being borrowed from shapes of gothic altar sheet paintings. I would determine the title Gothic to be freer rather than strictly stringent. First and foremost, it must be noted that Gothic painting is one of the most inspirational resources for me. Stories and themes visible in the current age do have profound spiritual contents, are literarily inspired by The Bible and mainly readable by great amount of audience. Spectator can easily decode what artist wants to say in his pieces of work. It is comparatively obvious contrast with modern as well as contemporary art during the last one-hundred years. Being faced with the clear and comprehensible plot and idea, observer does not need to become a solver or explorer of the miscellaneous forms, philosophies and new aesthetic ideas. There are always elements of fight between good and evil in these pieces of works of Gothic artists. The recurring theme touches each of us every day.