Citation

“Absurdný humor je môj spôsob vyrovnávania sa so smútkom, ktorý cítim z tohto sveta. Zaujímajú ma ideály, utópie a romantizmus vo svojej pôvodnej a nepoškvrnenej podobe, a nakoniec humor, ktorý málokto chápe… Čo sa týka mojich obrazov, najdôležitejším aspektom je farebnosť a námet. Farebnosť som začal riešiť v období, keď som bol inšpirovaný komerciou v športe a reklamou s tým súvisiaciacou. ”

“Absurd humor is my way of coping with the sorrow I feel from this world. I am interested in ideals, utopias and romanticism in its original and untainted sense of the world, and, finally, in humor that is usually misunderstood. … As far as my pictures are concerned, the most important aspects are storys and color. I have started to deal with color in the period when I was inspired by commercialism in sport and advertisement related to it.”