EKATALOG

Vasilkova maľba

sa dlhodobo drží vyhraneného výtvarného programu, vychádzajúceho z „romantického“ nadšenia pre výrobné a úžitkové stroje, rôzne mechanizmy, výrobné haly a roboty. „Stroje“ vo Vasilkových obrazoch plnia funkciu hrdinov príbehov, nositeľov ideologických či filozofických odkazov a symbolov. Dôležitým momentom je absurdita vo „frankensteinovskej“ výmene rolí človeka a jeho výtvoru – neživého mechanického predmetu. Autor sa v rámci tohto „transformačného“ procesu neustále voľne pohráva s klasickou ikonografiou, pričom využíva jej formálne i obsahové dogmy. Vlastné výtvarné prevedenie maľby korešponduje s jej technicistnou námetovou základňou. Dominuje jej extrémne čistý rukopis, geometrická presnosť línia, čisté plochy tvoriace jasné kompozície a utlmená farebnosť. V posledných prácach prechádza ku grafickejšiemu vyjadreniu, maľba sa stáva takmer monochromatická a založená predovšetkým na lineárnych vzťahoch. Vasilkov osobný vzťah k “starým či novým strojom a poľnomechanizmom” svojho času vyústil aj do založenia Strany Železných spolu s podobným „utopickým romantikom“, Petrom Králikom.

Diana Majdáková

 

Vasilko´s painting

has for a long time inclined towards a unique creative program emerging from the romantic enthusiasm for production and utility machines, various mechanism, production halls and robots. „Mechanisms“ in Vasilko’s paintings fulfill the function of the story heroes, bearers of the ideological or philosophical messages and symbols. The important moment is the absurdity in the „Frankenstein“exchange of the roles of a human being and his creation-an inanimate mechanical object. Within this transformation process the author constantly toys with a classic iconography whilst using its formal and content dogma. His personal version of the painting corresponds with its techno clean motif basis. An extremely clean handwriting dominates here, geometrical accuracy of the lines, clean areas creating bright compositions and softened coloring. In his latest works he moves towards more graphic expression, the painting becomes almost monochromatic and based mostly on linear relationships. Vasilko”s personal relation towards „the old or new mechanisms and “agro mechanism“ has back then led to the establishment of the Iron Party along with a similar „utopian romantic“, Peter Kralik

Diana Majdáková